สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประมวลจริยธรรมทั่วประเทศ
  • ผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง
  • ข้าราชการ
  • รัฐวิสาหกิจ
  • องค์การมหาชน
  • องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญ
  • หน่วยงานของรัฐ
รูปแบบใหม่/
องค์กรอื่น/
องค์กรในกำกับ

    “ขออภัย ขณะนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมที่อยู่หรือ URL ของหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ (ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งเวียนเป็นหนังสือไปแล้ว) เพื่อลงในหน้าเว็บไซต์นี้ หากมีข้อสงสัยในการจัดทำหรือจัดส่งที่อยู่หรือ URL ของประมวลจริยธรรมและโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กรุณาติดต่อนางสาวกิตติยา โสภณโภไคย โทร. 0 2141 9283 หรือ E-Mail: kittiya@ombudsman.go.th ”

แต่หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน ท่านสามารถติดต่อกับผู้รับผิดชอบหน่วยงานโดยตรงตามรายชื่อผู้ประสานงานข้างล่างนี้

หน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประสานงานโทรศัพท์และ E-mail Address
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับชาติ
องค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
นางสาวเรไร แย้มสะอาด โทร. 0 2141 9102
E-Mail: rarai@ombudsman.go.th
 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา
นายวรวุฒิ แสงเฟือง โทร. 0 2141 9277
E-Mail: voravuth@ombudsman.go.th
 
ส่วนราชการนายสราวุธ ตันยาลักษณ์ โทร. 0 2141 9334
E-Mail: sarawut@ombudsman.go.th
 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนางสาวมนัสวี ระวิวรรณ โทร. 0 2141 9281
E-Mail: manassawee@ombudsman.go.th
 
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง,ข้าราชการตุลาการ (หน่วยงานธุรการของศาล)นางสาวพรพิมล เบี้ยมุกดา โทร. 0 2141 9280
E-Mail: pornpimon@ombudsman.go.th
 
หน่วยงานสังกัดรัฐสภา, หน่วยงานธุรการขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนางสาวณัฐรีน สุรเสวี โทร. 0 2141 9146
E-Mail: nuthareen@ombudsman.go.th
 
รัฐวิสาหกิจนางสาวธนนันท์ สิงหเสม โทร. 0 2141 9279
E-Mail: thananan@ombudsman.go.th
 
องค์การมหาชนนางสาวกิตติยา โสภณโภไคย โทร. 0 2141 9283
E-Mail: kittiya@ombudsman.go.th
 
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ, องค์กรในกำกับ, องค์กรอื่นของรัฐนางสาวปรมาภรณ์ บุญเขื่อง โทร. 0 2141 9278
E-Mail: paramaporn@ombudsman.go.th
 

 
ท่านสามารถดาวน์โหลด
-หนังสือที่อ้างถึงได้ที่นี่ Download
-ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลที่ขอความร่วมมือให้มีการจัดส่งที่อยู่(URL)เพื่อจัดทำ Web Link ได้ที่นี่ Download


กลับสู่หน้าหลัก