ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนา “โครงการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จริยธรรมต้นแบบเชิงวัฒนธรรม” พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม พื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการ”

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร

 

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินโครงการสำรวจความคาดหวัง

   

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน 3 ประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการขอใช้พื้นที่ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ระยะที่ 1 กิจกรรมขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในส่วนภูมิภาค

 

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายบูรณ์ ฐานปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้ให้การต้อนรับ นายเซี่ย อู่เฉียว

 
อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่

 

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นตัวแทนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ “สร้างคนดี ให้มีคุณธรรม” เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับวัดเทพศิรินทราวาส และพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา

 

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน และคณะ ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงศึกษาธิการ และกรมการปกครอง เกี่ยวกับกรณีเรื่องร้องเรียน

   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มพิทักษ์กฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (พปส.) โดยขอให้ตรวจสอบกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่มีการกระทำเข้าข่ายลักษณะที่ไม่โปร่งใส ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

 

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2558 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินสาธารณ

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.30 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับหนังสือร้องเรียนจากนายอดิศักดิ์ วรรณสิน ตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์พระเทพญาณมหามุนีหรือพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
   

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2558 นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะเจ้าหน้าที่สอบสวน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมหารือร่วมกับตัวแทนชาวบ้าน และเทศบางเมืองแม่เหียะ (เรื่องร้องเรียนที่ ๙๒๑/๒๕๕๘)

 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง และนายจักริน กระแสมุข เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง สำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ ได้เดินทางไปร่วมประชุมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง และนายจักริน กระแสมุข เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง สำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ ได้เดินทางไปร่วมประชุมตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

   

เมื่อวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการส่งเสริมสิทธิการร้องเรียนตามกฎหมายแก่ประชาชนและการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่

 

นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศฯ กรณีขอให้พิจารณาจริยธรรมของคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน และข้าราชการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อประมวลจริยธรรมนักการเมือง

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน ๓ และคณะเจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักสอบสวน 3 ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต


รับชมรายการย้อนหลัง
   

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน เวลา 13.00 - 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน เวลา 13.00 - 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม เวลา 13.00 - 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) กรณีเรื่องร้องเรียน บ้านร้าวจากการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม

   

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม เวลา 13.00 - 14.00 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) กรณีเรื่องร้องเรียนน้ำประปาแดงเป็นสนิม ชาวบ้านช่อง พนมสารคาม

 

เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม เวลา 13.00- 14.00 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) กรณีเรื่องร้องเรียนปัญหาขยะน้ำเสียไหลลงสู่นาข้าวเสียหาย อ.เมือง จ.ราชบุรี

 

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม เวลา 13.00น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) กรณีเรื่องร้องเรียนปิดกั้นทางสาธารณะขนพืชผลการเกษตรไม่ได้ จ.ลพบุรี


ติดตามผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สรุปผลการดำเนินการ
 
ตารางการตรากฎหมาย
 
ตารางมาตรการที่ดำเนินการ


 
ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
 


Close
ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    -รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

    -ประมูลขายรถยนต์

    -รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

    -ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์และอิเล็กทรอนิกส์ (Contact Center) ได้ขยายระยะเวลาทำการจากเวลาเดิม 08.30 -16.30 น. ไปเป็นเวลา 08.30 น. - 19.00 น. ในวันทำการปกติ (จันทร์ – ศุกร์)

   -สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดทำแบบสอบถาม เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนั้น ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ (คลิ๊กที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบสอบถาม)