ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ณ ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ประตูสู่ภาคเหนือ จัดสัมมนาสำหรับเครือข่ายผู้นำชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ภายใต้โครงการ 'ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อชุมชน'

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดงานและร่วมบรรยาย ในหัวข้อ " บทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน" ในการสัมมนาสำหรับผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

   

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ เข้าร่วมโครงการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “สงครามข้อมูลข่าวสาร (Cyber War)”

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

ันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช และสำนักอนุรักษ์และวิจัยองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ปลัดจังหวัดเพชรบุรี

 

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่พบหน่วยงานในส่วนท้องถิ่นและประชาชน เพื่อเร่งสร้างความรู้ตามโครงการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงาน

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติ

   

นางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมรับฟัง โครงการจัดทำระบบบริหารงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมเรื่องร้องเรียนร่วมกับนายสมชาย วิทย์ดำรง

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และคณะ ร่วมประชุมกับ

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
   

เมื่อวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการส่งเสริมสิทธิการร้องเรียนตามกฎหมายแก่ประชาชนและการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่

 

นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศฯ กรณีขอให้พิจารณาจริยธรรมของคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน และข้าราชการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อประมวลจริยธรรมนักการเมือง

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน ๓ และคณะเจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักสอบสวน 3 ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

   

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาชุมชนชาวเลในจังหวัดพังงา ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดพังงา

 

นางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะพระบรมนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง นางสาวจิตรลดา คำสงค์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง นางสาวนันทกานต์ งามภัทรางกูร เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโส และนางสาวเยาวนารถ เพาะผล เจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักสอบสวน 1


รับชมรายการย้อนหลัง
   

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน เวลา 13.00 - 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน เวลา 13.00 - 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม เวลา 13.00 - 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) กรณีเรื่องร้องเรียน บ้านร้าวจากการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม

   

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม เวลา 13.00 - 14.00 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) กรณีเรื่องร้องเรียนน้ำประปาแดงเป็นสนิม ชาวบ้านช่อง พนมสารคาม

 

เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม เวลา 13.00- 14.00 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) กรณีเรื่องร้องเรียนปัญหาขยะน้ำเสียไหลลงสู่นาข้าวเสียหาย อ.เมือง จ.ราชบุรี

 

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม เวลา 13.00น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) กรณีเรื่องร้องเรียนปิดกั้นทางสาธารณะขนพืชผลการเกษตรไม่ได้ จ.ลพบุรี


ติดตามผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สรุปผลการดำเนินการ
 
ตารางการตรากฎหมาย
 
ตารางมาตรการที่ดำเนินการ


 
ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ



 
 


Close
ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

    ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์และอิเล็กทรอนิกส์ (Contact Center) ได้ขยายระยะเวลาทำการจากเวลาเดิม 08.30 -16.30 น. ไปเป็นเวลา 08.30 น. - 19.00 น. ในวันทำการปกติ (จันทร์ – ศุกร์)

   สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดทำแบบสอบถาม เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนั้น ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ (คลิ๊กที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบสอบถาม)