ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือภายใต้โครงการคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของคนไทย 5 ประการในสถานศึกษาร่วมกับคณะผู้บริหาร

 

พลเอก วิทวัส รชตนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหา

 

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “การจัดโครงสร้างการศึกษา” ครั้งที่ 2 โดยมี พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

   

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดิน (พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม กลุ่มภูมิภาคเอเชียของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม “บางมูลนากโมเดล”

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำของบริษัท

 
อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งความดำเนินคดีกรณีลักทรัพย์ของนางมณตา หยกรัตนกาญ หรือ หญิงไก่ จำนวน 3 กรณี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ประชุมหารือกับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี การละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายขององค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย

 

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้องเรียนนพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ กระทำผิดตามประมวลจริยธรรม

   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนเครือข่ายผู้นำชุมชนและประชาชนรองเหมืองแร่ทองคำชาตรี

 

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้แทนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียน จากผู้แทนกลุ่มประชาชนชาวปากช่องที่เดินทางมากว่า 30 คน เพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-โคราช

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
   

นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 พร้อมด้วยคณะร่วมประชุมหารือเรื่องร้องเรียน กรณี ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งรัดให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอท่าฉาง ดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนที่ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดมหาสารคาม สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 2

 

สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

   

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากนางบุษยมาศ รักสยาม และคณะผู้แทนเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ

 

นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยสำนักสอบสวน 3 และคณะ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเสวนาวิชาการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน พร้อมด้วยคณะ เดินทางเข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และดำเนินการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่


รับชมรายการย้อนหลัง
   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีความคืบหน้าในการพิจารณาและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ "สถานีประชาชน" ในประเด็นความคืบหน้าในการเร่งแก้ไขเรื่องร้องเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในประเด็นผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ติดตามแก้ไขเรื่องร้องเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ "สถานีประชาชน" เกี่ยวกับกรณีขอให้ชะลอการบังคับใช้ พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช 2558

 

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจังหวัดพิจิตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหมืองแร่ทองคำกระทบชีวิตและสิ่งแวดล้อม

อ่านทั้งหมด

Close
   -สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญนักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมประกวดวาดภาพ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

   -การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

   -สำเนาคำฟ้องต่อศาลปกครองกรณีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฎิบัติตามกฏหมายและมติ ครม. รวมทั้งการตีความที่คลาดเคลื่อนบิดเบือนไปจากคำสั่งของศาลปกครองเกี่ยวกับเรื่องการคืนท่อก๊าซธรรมชาติและทรัพย์สินของรัฐ

    -ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม ในกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของคนไทย 5 ประการ จำนวน 5 เรื่อง โดยท่านสามารถรับชมได้โดยคลิกที่ชื่อเรื่องดังต่อไปนี้ เงินนี้ของใคร (ซื่อตรง)   ไม่แซงก็เร็วได้ (มีวินัย)  ความสุขของผู้ให้ (เสียสละเพื่อส่วนรวม)  ได้เวลาเปลื่ยน (พอเพียง)  รักโลกรักษ์ป่า (รักษ์สิ่งแวดล้อม)

   -สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดทำแบบสอบถาม เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนั้น ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ (คลิ๊กที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบสอบถาม)