ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางศรีสุดา รักษ์เผ่า ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม และคณะ ประชุมหารือในโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 4 ภูมิภาค

 

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมระดมความคิดเห็นประกอบการ

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

   

สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมจัดกิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการในสถานศึกษา” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหาร

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยสำนักสอบสวน 1 ร่วมประชุมหารือกับบริษัทบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

 

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรณี การปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสนอแนะแนวทาง

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรณี การดำเนินงานที่ไม่เป็นธรรมของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

 

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสำนักงานเขตพระนคร มีคำสั่งรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะบริเวณแนวคลองโอ่งอ่าง

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
   

สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร่วมกับสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ จัดโครงการส่งเสริมการร้องเรียนตามกฎหมายแก่ประชาชนและการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่ ณ จังหวัดหนองคาย

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง และนายจักริน กระแสมุข เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง สำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

 

นายทิฆัมพร ยะลา เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ พร้อมด้วยคณะ เดินทางเข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำปาด และดำเนินการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการส่งเสริมสิทธิการร้องเรียนตามกฎหมายแก่ประชาชนและการให้บริการ

   

นายทิฆัมพร ยะลา เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ พร้อมด้วยคณะ เดินทางเข้าพบนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และดำเนินการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่

 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง และนายจักริน กระแสมุข เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง สำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ ได้เดินทางลงพื้นที่ป่าสงวนเนินเพิ่ม ในท้องที่ตำบลเนินเพิ่ม ตำบลหนองกระท้าว ตำบลห้วยเฮี้ย

 

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2558 นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะเจ้าหน้าที่สอบสวน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมหารือร่วมกับตัวแทนชาวบ้าน และเทศบางเมืองแม่เหียะ (เรื่องร้องเรียนที่ ๙๒๑/๒๕๕๘)

 

รับชมรายการย้อนหลัง
   

มื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 13.45 - 14.15 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 13.45 - 14.15 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 - 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณี ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

   

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 13.30 - 14.00 น. พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่องดิจิตอล SD 28)

 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 14.00 - 15.00 น. พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติร่วมสนทนาสดกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการอพยพ

 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 13.30 - 14.00 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)


Close

 
    -ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม ในกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของคนไทย 5 ประการ จำนวน 5 เรื่อง โดยท่านสามารถรับชมได้โดยคลิกที่ชื่อเรื่องดังต่อไปนี้ เงินนี้ของใคร (ซื่อตรง)   ไม่แซงก็เร็วได้ (มีวินัย)  ความสุขของผู้ให้ (เสียสละเพื่อส่วนรวม)  ได้เวลาเปลื่ยน (พอเพียง)  รักโลกรักษ์ป่า (รักษ์สิ่งแวดล้อม)

   -สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดทำแบบสอบถาม เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนั้น ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ (คลิ๊กที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบสอบถาม)