ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

สำนักส่งเสริมมาตรฐานและจริยธรรม จัดการสัมมนาโครงการกำกับ และขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้บริหารและคณะครูที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 แห่ง ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมโครงการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดสงขลา ที่บาดเจ็บและพิการจากการป้องกันประเทศชาติ

 

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลความคืบหน้าร่วมกับนายจิตกร สุวรรณเลิศ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

   

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบสิ่งของพระราชทาน

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และพลเอกอภิกิตต์ ศรีกังวาล ฝ่ายอำนวยการผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

 

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อม ด้วยนางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรสเปน

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในที่ประชุมการจัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการ

 

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1

   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ "สถานีประชาชน" สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประเด็น ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ติดตามแก้ไขเรื่องร้องเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลมติที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินประเด็นการพิจารณาคำร้องของนายจอน อึ๊งภากรณ์ กรณีขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

นางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
   

สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากนางบุษยมาศ รักสยาม และคณะผู้แทนเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ

 

นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยสำนักสอบสวน 3 และคณะ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเสวนาวิชาการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

   

นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน พร้อมด้วยคณะ เดินทางเข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และดำเนินการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

 

สำนักบริหารทรัพยากรมนษย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการส่งเสริมค่านิยมร่วมของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อสร้างกิจกรรมการรณรงค์ ส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมร่วมของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

ร.ต.ต. พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง และนายจักริน กระแสมุข เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง ร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวก


รับชมรายการย้อนหลัง
   

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจังหวัดพิจิตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหมืองแร่ทองคำกระทบชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติร่วมสนทนาเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน การบูรณาการตรวจสอบอำนาจรัฐ และบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 13.45 - 14.15 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 13.45 - 14.15 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 - 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณี ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 
อ่านทั้งหมด

Close
   -รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
   -สำเนาคำฟ้องต่อศาลปกครองกรณีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฎิบัติตามกฏหมายและมติ ครม. รวมทั้งการตีความที่คลาดเคลื่อนบิดเบือนไปจากคำสั่งของศาลปกครองเกี่ยวกับเรื่องการคืนท่อก๊าซธรรมชาติและทรัพย์สินของรัฐ

    -ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม ในกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของคนไทย 5 ประการ จำนวน 5 เรื่อง โดยท่านสามารถรับชมได้โดยคลิกที่ชื่อเรื่องดังต่อไปนี้ เงินนี้ของใคร (ซื่อตรง)   ไม่แซงก็เร็วได้ (มีวินัย)  ความสุขของผู้ให้ (เสียสละเพื่อส่วนรวม)  ได้เวลาเปลื่ยน (พอเพียง)  รักโลกรักษ์ป่า (รักษ์สิ่งแวดล้อม)

   -สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดทำแบบสอบถาม เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนั้น ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ (คลิ๊กที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบสอบถาม)