ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์รายการ “ฮอตนิวส์” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ประเด็นปัญหาการครอบครองที่ดินโดยชาวต่างชาติในประเทศไทยในรูปแบบนอมินี

 

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งสองท่าน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เดินทางไปจัดงานสัมมนาอบรมความรู้ให้กับผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT

   

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เดินทางตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง ณ แหล่งกักเก็บน้ำตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 901 – 902 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครบรอบ 15 ปี โดยในช่วงเช้า ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “4 ปี คปก. กับการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย” จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้การต้อนรับและบรรยายบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้แก่คณะยุวชนประชาธิปไตย(โดยสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) เนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจาก พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบ

   

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายยุทธภัณฑ์ พันธ์สิงสอน เลขาธิการเครือข่ายปกป้องผลประโยชน์

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากศาสตราจารย์ ดร. ถวิล พึ่งมา อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากพระสุวิทย์ ธีรธมโม หรือหลวงปู่พุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
   

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อไปติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยร่วมประชุมกับนายอำเภอทุ่งใหญ่ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง นายจักริน กระแสมุข เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง สำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ ได้เดินทางไปยังองค์การค้าของ สกสค. ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม.

 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน โดยมี ดร.สุรชาติ กิ่มมณี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

   

นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

นายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อควบคุมและดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะ ประชุมหารือติดตามเรื่องร้องเรียนร่วมกับนายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ


ติดตามผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สรุปผลการดำเนินการ
 
ตารางการตรากฎหมาย
 
ตารางมาตรการที่ดำเนินการ


 
ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ