ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมกับคณะทำงานเรื่องร้องเรียน กรณี การผลิตวิตามินโฟลิก เอซิด (Folic Acid)

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่ดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่

   

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายหลิง จี (Mr. LING Ji) กรรมาธิการสามัญของคณะกรรมการกลางเพื่อการตรวจสอบวินัยของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Member of the Standing Committee of the Central

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานพิธีเปิดงานณรงค์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ ออเจ้าเมาไม่ขับ ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อณรงค์ให้พี่น้องประชาชนทุกคน

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรม

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และคณะ โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการสอบคัดเลือกสายงานบริหารและอำนวยการท้องถิ่น

 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับ พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผู้กำกับสถานีตำรวจทุ่งสองห้อง

   

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ และคณะ ร่วมประชุมหารือกับกงสุลยูเครนประจำประเทศไทย ผู้แทนกรมราชทัณฑ์ ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

 

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

 

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจาก พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี และเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
   

นายสิริน ชาวเพ็ชรดี เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ นายทิฆัมพร ยะลา เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ และนายประจักษ์ธรรม โรจนะภิรมย์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโส รับยื่นเอกสารหลักฐานจากกลุ่มประชาชนสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ

 

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ Ombudsman Care ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกให้บริการและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

 

นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมหารือร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย อำเภอทุ่งเสลี่ยม อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

   

นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนนสายบ้านคลองโคลน-บ้านบังตะบูน

 

นายทิฆัมพร ยะลา เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ รับเรื่องร้องเรียนจาก พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี เลขาธิการเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศและคณะ กรณี ขอให้วินิจฉัยและเสนอแนะรัฐบาลให้ระงับหรือเพิกถอนประกาศคณะกรรมการ

 

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรม Intake Clinic ครั้งที่ 2 ขึ้นภายใต้โครงการ Ombudsman Care ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดพะเยา โดยในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน


รับชมรายการย้อนหลัง
   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในกรณีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชาวชุมชนพญาไทร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในประเด็นการร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

 

ขอเชิญทุกท่านชมรายการ “สถานีประชาชน” (ย้อนหลัง) ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

   

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดลำพูน”

 

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์สดในรายการ กรณีการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน

 

“ผู้ตรวจการแผ่นดิน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรมเคลื่อนที่ ณ จังหวัดพังงา” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ย้อนหลัง) นำเสนอผลการดำเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนที่อาศัยอยู่เกาะปันหยี

อ่านทั้งหมด