ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษาเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรณี ขอให้ตรวจสอบคณะรัฐมนตรี

 

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษาเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงข่าวกรณีการไม่คืนท่อก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

   

สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม จัดสัมมนา “สัปดาห์ส่งเสริมจริยธรรม” ขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่ โดยมี

 

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการ

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ในการนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณี ชะลอการใช้พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

 

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่ประชุมหารือกับประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ

   

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกมลธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม และคณะ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา กรณี ขอให้เสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า ที่คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งที่ 9/2559 ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราว

 

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ เข้าร่วมงานแถลงข่าวในโครงการบูรณาการร่วมของ 8 องค์กรอิสระ และหน่วยงานการต่อต้านการทุจริต

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
   

สำนักบริหารทรัพยากรมนษย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการส่งเสริมค่านิยมร่วมของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อสร้างกิจกรรมการรณรงค์ ส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมร่วมของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

ร.ต.ต. พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง และนายจักริน กระแสมุข เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง ร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวก

 

สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินภายใต้ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท

   

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้น ในการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559” ให้กับพนักงานใหม่ โดยมี นางศิริรัตน์ วสุวัต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี

 

สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร่วมกับสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ จัดโครงการส่งเสริมการร้องเรียนตามกฎหมายแก่ประชาชนและการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่ ณ จังหวัดหนองคาย


รับชมรายการย้อนหลัง
   

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจังหวัดพิจิตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหมืองแร่ทองคำกระทบชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติร่วมสนทนาเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน การบูรณาการตรวจสอบอำนาจรัฐ และบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 13.45 - 14.15 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 13.45 - 14.15 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 - 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณี ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 
อ่านทั้งหมด

Close
   -สำเนาคำฟ้องต่อศาลปกครองกรณีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฎิบัติตามกฏหมายและมติ ครม. รวมทั้งการตีความที่คลาดเคลื่อนบิดเบือนไปจากคำสั่งของศาลปกครองเกี่ยวกับเรื่องการคืนท่อก๊าซธรรมชาติและทรัพย์สินของรัฐ

    -ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม ในกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของคนไทย 5 ประการ จำนวน 5 เรื่อง โดยท่านสามารถรับชมได้โดยคลิกที่ชื่อเรื่องดังต่อไปนี้ เงินนี้ของใคร (ซื่อตรง)   ไม่แซงก็เร็วได้ (มีวินัย)  ความสุขของผู้ให้ (เสียสละเพื่อส่วนรวม)  ได้เวลาเปลื่ยน (พอเพียง)  รักโลกรักษ์ป่า (รักษ์สิ่งแวดล้อม)

   -สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดทำแบบสอบถาม เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนั้น ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ (คลิ๊กที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบสอบถาม)