ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์ ภาพผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “จริยธรรมกับระบบราชการไทย” ในโครงการสัมมนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2557 ให้แก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำทุกจังหวัด

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน1 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมหารือติดตามเรื่องร้องเรียนร่วมกับนายธนาคม คงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่จังหวัดยโสธร ณ หอประชุมโรงเรียนทรายมูลวิทยา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

อ่านทั้งหมด

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “สถานีประชาชน” สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน จังหวัดกระบี่

 

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้แทนนำส่งรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกอบด้วย นายพิเชต สุนทรพิพิธ อดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (คนแรกของประเทศไทย)

 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา

อ่านทั้งหมด

ติดตามผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สรุปผลการดำเนินการ
 
ตารางการตรากฎหมาย
 
ตารางมาตรการที่ดำเนินการ


 
ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
 


เอกสารเผยแพร่ของสำนักงาน

วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
หนังสือ12 ปีผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
รายงานประจำปี 2556
 
หนังสือเดซี่ รายงานประจำปีผู้ตรวจการแผ่นดิน
 

 
บทความที่น่าสนใจ

บรรยายพิเศษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในงานสัมมนาครบรอบ 12 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน

คำวินิฉฉัย กรณีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ตัวแทนอำพราง

ความหมาย/แนวคิด/ทฤษฎี คุณธรรม จริยธรรม


 

 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารเผยแพร่

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลงานของสภาพัฒนาการเมือง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัญหาการจัดการศึกษาตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี

รายงานการบริหารจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย

ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน