ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

ศาสตราจารย์ ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการ “เสวนาวิชาการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบสื่อมวลชน”

 

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงาน Anti-Corruption

 

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอร่างกฎหมายการปฏิรูปการศึกษาของชาติทั้งระบบ

   

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจกาแผ่นดินให้กับคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับทราบ นอกจากนี้ คณาจารย์และนักศึกษายังได้เข้าเยี่ยมชม

 

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษาเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรณี ขอให้ตรวจสอบคณะรัฐมนตรี

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้การต้อนรับคณะข้าราชการจากสำนักงาน Commission for the Investigation of Abuse of Authority

 

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 ลงพื้นที่เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย

   

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจาก พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี พร้อมผู้แทนเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ กรณี เนื้อหาในร่างพรบ. ว่าด้วย

 

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา และนายภราดร ศรีชาพันธุ์ ผู้แทนสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และประชุมหารือเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณี

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
   

นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน พร้อมด้วยคณะ เดินทางเข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และดำเนินการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

 

สำนักบริหารทรัพยากรมนษย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการส่งเสริมค่านิยมร่วมของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อสร้างกิจกรรมการรณรงค์ ส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมร่วมของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

ร.ต.ต. พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง และนายจักริน กระแสมุข เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง ร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวก

   

สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินภายใต้ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท

 

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้น ในการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559” ให้กับพนักงานใหม่ โดยมี นางศิริรัตน์ วสุวัต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี


รับชมรายการย้อนหลัง
   

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจังหวัดพิจิตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหมืองแร่ทองคำกระทบชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติร่วมสนทนาเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน การบูรณาการตรวจสอบอำนาจรัฐ และบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 13.45 - 14.15 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 13.45 - 14.15 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 - 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณี ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 
อ่านทั้งหมด

Close
   -สำเนาคำฟ้องต่อศาลปกครองกรณีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฎิบัติตามกฏหมายและมติ ครม. รวมทั้งการตีความที่คลาดเคลื่อนบิดเบือนไปจากคำสั่งของศาลปกครองเกี่ยวกับเรื่องการคืนท่อก๊าซธรรมชาติและทรัพย์สินของรัฐ

    -ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม ในกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของคนไทย 5 ประการ จำนวน 5 เรื่อง โดยท่านสามารถรับชมได้โดยคลิกที่ชื่อเรื่องดังต่อไปนี้ เงินนี้ของใคร (ซื่อตรง)   ไม่แซงก็เร็วได้ (มีวินัย)  ความสุขของผู้ให้ (เสียสละเพื่อส่วนรวม)  ได้เวลาเปลื่ยน (พอเพียง)  รักโลกรักษ์ป่า (รักษ์สิ่งแวดล้อม)

   -สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดทำแบบสอบถาม เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนั้น ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ (คลิ๊กที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบสอบถาม)