ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะผู้แทนจากหน่วยงาน Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยตามข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างหน่วยงานคู่ภาคี ตามบันทึกความเข้าใจ

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล

     

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียจาก พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ตัวแทนเครือข่ายปฏิรูปพลังงานภาคประชาชนและเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ กรณี ที่เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้ตรวจสอบ

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนำโดย H.E. Mr. Hossein Kamalian

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงาน “The regional consultation on the role of key stakeholders in ending impunity for violence against women and girls in Asia”

   

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงข่าวการขับเคลื่อนขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในส่วนภูมิภาค โดยแถลงถึงผลสำเร็จ

 

นางสาวปรีดาวรรณ ทนยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นตัวแทนสำนักงาน เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
   

นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และเจ้าหน้าที่ร่วมวางพวงมาลาอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี

 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาการแทนเลขาธิการ ประชุมเรื่องการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม ณ ห้องประชุม 902

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง ณ ห้องประชุม 902 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน


ติดตามผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สรุปผลการดำเนินการ
 
ตารางการตรากฎหมาย
 
ตารางมาตรการที่ดำเนินการ


 
ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ