ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา "ผู้ตรวจการแผ่นดินพบท้องถิ่นไทย: สานเสวนาสร้างชาติโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม"

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

   

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบท้องถิ่นไทย : สานเสวนาสร้างชาติ โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม” ขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดยะลา พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ณ สถานีสุวรรณภูมิ ปลายทางสถานีหัวหมาก

 

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ผู้ร้องเรียนในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครสวรรค์

 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อหารือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมจัดโครงการ“เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

   

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภค และคณะ กรณี ปัญหาการก่อสร้างอาคารสูงในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร

 

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาองค์กรธรรมาภิบาล ตามโครงการ “เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ

 

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับคำร้องจาก นางสาวณัฎฐา มหัทธนา นักกิจกรรมกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง เพื่อตอบโต้ต่อหนังสือผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
   

พันโท เทพจิต วีณะคุปต์ เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดบึงกาฬ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และกรมเจ้าท่า กรณี ได้มีการลักลอบระเบิด ขุดหิน และดินลูกรังในที่สาธารณะ

 

นายฐนภณ ธนวชิรนนท์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และคณะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้เสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี

 

นายสิริน ชาวเพ็ชรดี เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ นายทิฆัมพร ยะลา เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ และนายประจักษ์ธรรม โรจนะภิรมย์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโส รับยื่นเอกสารหลักฐานจากกลุ่มประชาชนสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ

   

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ Ombudsman Care ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกให้บริการและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

 

นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมหารือร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย อำเภอทุ่งเสลี่ยม อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

 

นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนนสายบ้านคลองโคลน-บ้านบังตะบูน


รับชมรายการย้อนหลัง
   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในกรณีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชาวชุมชนพญาไทร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในประเด็นการร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

 

ขอเชิญทุกท่านชมรายการ “สถานีประชาชน” (ย้อนหลัง) ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

   

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดลำพูน”

 

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์สดในรายการ กรณีการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน

 

“ผู้ตรวจการแผ่นดิน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรมเคลื่อนที่ ณ จังหวัดพังงา” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ย้อนหลัง) นำเสนอผลการดำเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนที่อาศัยอยู่เกาะปันหยี

อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่ของสำนักงาน

คู่มือการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
 
คุณธรรม จริยธรรม 5 ประการ
 
จดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
รายงานประจำปี 2560
 
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี 2560


 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

การศึกษาวิจัย เรื่อง "การสังเคราห์องค์ความรู้กระบวนการขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในส่วนภูมิภาค และการประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" (ฉบับสมบูรณ์) (ฉบับย่อ)