ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้พบผู้ร้องเรียนและให้คำปรึกษาแก่เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ กรณีแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

 

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และทีมงานรายการ "สถานีประชาชน" สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 น. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมในกิจกรรมบันทึกเสียง“นิทานเสียงคุณธรรม” เพื่อมอบให้แก่เยาวชน

   

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์รายการ “ฮอตนิวส์” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ประเด็นปัญหาการครอบครองที่ดินโดยชาวต่างชาติในประเทศไทยในรูปแบบนอมินี

 

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ ไต้หวัน ในวันที่ 19 – 23 มกราคม 2558

 

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งสองท่าน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง พัฒนาการทางการเมืองไทย "การปฏิรูปองค์กรอิสระ" ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อกำหนดแนวทางการประสานความร่วมมือในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้พบผู้ร้องเรียนและให้คำปรึกษา นางผ่อน พุ่มไสว ที่เดินทางมาเพื่อติดตามเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ร้องได้บริจาคที่ดินในท้องที่ตำบลธงไชย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประโยชน์ในราชการ

   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดแพร่

 

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “4 ปี คปก. กับการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย” จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้การต้อนรับและบรรยายบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้แก่คณะยุวชนประชาธิปไตย(โดยสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) เนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
   

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง นางสาวจิตรลดา คำสงค์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง นางสาวนันทกานต์ งามภัทรางกูร เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโส และนางสาวเยาวนารถ เพาะผล เจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักสอบสวน 1

 

คณะผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 501โดยมี นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1

 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อไปติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยร่วมประชุมกับนายอำเภอทุ่งใหญ่ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   

ร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง นายจักริน กระแสมุข เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง สำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ ได้เดินทางไปยังองค์การค้าของ สกสค. ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม.

 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน โดยมี ดร.สุรชาติ กิ่มมณี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี


ติดตามผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สรุปผลการดำเนินการ
 
ตารางการตรากฎหมาย
 
ตารางมาตรการที่ดำเนินการ


 
ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ