ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำของบริษัท

 

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

 

สำนักส่งเสริมมาตรฐานและจริยธรรม จัดการสัมมนาโครงการกำกับ และขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้บริหารและคณะครูที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 แห่ง ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559

   

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมโครงการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดสงขลา ที่บาดเจ็บและพิการจากการป้องกันประเทศชาติ

 

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลความคืบหน้าร่วมกับนายจิตกร สุวรรณเลิศ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

 

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในที่ประชุมการจัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการ

 

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1

   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ "สถานีประชาชน" สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประเด็น ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ติดตามแก้ไขเรื่องร้องเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลมติที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินประเด็นการพิจารณาคำร้องของนายจอน อึ๊งภากรณ์ กรณีขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

นางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
   

สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากนางบุษยมาศ รักสยาม และคณะผู้แทนเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ

 

นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยสำนักสอบสวน 3 และคณะ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเสวนาวิชาการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

   

นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน พร้อมด้วยคณะ เดินทางเข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และดำเนินการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

 

สำนักบริหารทรัพยากรมนษย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการส่งเสริมค่านิยมร่วมของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อสร้างกิจกรรมการรณรงค์ ส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมร่วมของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

ร.ต.ต. พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง และนายจักริน กระแสมุข เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง ร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวก


รับชมรายการย้อนหลัง
   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ "สถานีประชาชน" ในประเด็นความคืบหน้าในการเร่งแก้ไขเรื่องร้องเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในประเด็นผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ติดตามแก้ไขเรื่องร้องเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ "สถานีประชาชน" เกี่ยวกับกรณีขอให้ชะลอการบังคับใช้ พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช 2558

   

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจังหวัดพิจิตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหมืองแร่ทองคำกระทบชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติร่วมสนทนาเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน การบูรณาการตรวจสอบอำนาจรัฐ และบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อ่านทั้งหมด

Close
   -รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

   -สำเนาคำฟ้องต่อศาลปกครองกรณีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฎิบัติตามกฏหมายและมติ ครม. รวมทั้งการตีความที่คลาดเคลื่อนบิดเบือนไปจากคำสั่งของศาลปกครองเกี่ยวกับเรื่องการคืนท่อก๊าซธรรมชาติและทรัพย์สินของรัฐ

    -ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม ในกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของคนไทย 5 ประการ จำนวน 5 เรื่อง โดยท่านสามารถรับชมได้โดยคลิกที่ชื่อเรื่องดังต่อไปนี้ เงินนี้ของใคร (ซื่อตรง)   ไม่แซงก็เร็วได้ (มีวินัย)  ความสุขของผู้ให้ (เสียสละเพื่อส่วนรวม)  ได้เวลาเปลื่ยน (พอเพียง)  รักโลกรักษ์ป่า (รักษ์สิ่งแวดล้อม)

   -สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดทำแบบสอบถาม เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนั้น ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ (คลิ๊กที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบสอบถาม)