ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์ ภาพผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมถ่ายทำรายการ “วัยฝันวันเยาว์” ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งจะออกอากาศทางช่อง New TV ในเดือนสิงหาคม

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมหารือการทำเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ณ สถานสงเคราะห์บ้านอิ่มใจ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันขยายผลการประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินไปยังสถานสงเคราะห์แห่งอื่น ๆ

 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมหารือด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำของอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) นายศิวะ ธมิถานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง

อ่านทั้งหมด

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมเรื่องร้องเรียนสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณี กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีเงินได้ กรณีเงินได้จากการขายหรือส่วน

 

เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากับประชาชนแต่ละประเทศตามกรอบความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินไทย และหน่วยงาน Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC)

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมติดตามผลดำเนินการตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีปัญหา

อ่านทั้งหมด

ติดตามผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สรุปผลการดำเนินการ
 
ตารางการตรากฎหมาย
 
ตารางมาตรการที่ดำเนินการ


 
ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
 


เอกสารเผยแพร่ของสำนักงาน

วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
หนังสือ12 ปีผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
รายงานประจำปี 2556
 
หนังสือเดซี่ รายงานประจำปีผู้ตรวจการแผ่นดิน
 

 
บทความที่น่าสนใจ

บรรยายพิเศษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในงานสัมมนาครบรอบ 12 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน

คำวินิฉฉัย กรณีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ตัวแทนอำพราง

ความหมาย/แนวคิด/ทฤษฎี คุณธรรม จริยธรรม


 

 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารเผยแพร่

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลงานของสภาพัฒนาการเมือง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัญหาการจัดการศึกษาตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี

รายงานการบริหารจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย

ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านส่งบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน