ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝายมีชีวิต บ้านห้วยหินฝน หมู่ 6 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกลบบ่อบำบัดน้ำเสีย

 

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนายโชคดี อมรวัฒน์

   

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมมอบคอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า และวัสดุเผยแพร่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยมี นางดุสิตา เชาวน์เลิศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจกาแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้แทนสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และคณะ โดยยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

 

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกมลธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม และคณะ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้กิจกรรมขยายผลโรงเรียนคุณธรรม

   

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา

 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้ากราบนมัสการพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)

 

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ สำนักงานผู้ตรวจการ

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
   

สเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี

 

สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร่วมกับสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ จัดโครงการส่งเสริมการร้องเรียนตามกฎหมายแก่ประชาชนและการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่ ณ จังหวัดหนองคาย

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง และนายจักริน กระแสมุข เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง สำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

   

นายทิฆัมพร ยะลา เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ พร้อมด้วยคณะ เดินทางเข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำปาด และดำเนินการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการส่งเสริมสิทธิการร้องเรียนตามกฎหมายแก่ประชาชนและการให้บริการ

 

นายทิฆัมพร ยะลา เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ พร้อมด้วยคณะ เดินทางเข้าพบนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และดำเนินการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่

 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง และนายจักริน กระแสมุข เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง สำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ ได้เดินทางลงพื้นที่ป่าสงวนเนินเพิ่ม ในท้องที่ตำบลเนินเพิ่ม ตำบลหนองกระท้าว ตำบลห้วยเฮี้ย


รับชมรายการย้อนหลัง
   

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจังหวัดพิจิตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหมืองแร่ทองคำกระทบชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติร่วมสนทนาเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน การบูรณาการตรวจสอบอำนาจรัฐ และบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 13.45 - 14.15 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 13.45 - 14.15 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 - 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณี ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 
อ่านทั้งหมด

Close
   -ประกวดราคาจ้างจัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 11

    -ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม ในกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของคนไทย 5 ประการ จำนวน 5 เรื่อง โดยท่านสามารถรับชมได้โดยคลิกที่ชื่อเรื่องดังต่อไปนี้ เงินนี้ของใคร (ซื่อตรง)   ไม่แซงก็เร็วได้ (มีวินัย)  ความสุขของผู้ให้ (เสียสละเพื่อส่วนรวม)  ได้เวลาเปลื่ยน (พอเพียง)  รักโลกรักษ์ป่า (รักษ์สิ่งแวดล้อม)

   -สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดทำแบบสอบถาม เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนั้น ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ (คลิ๊กที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบสอบถาม)