ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุล ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมโครงการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดน่าน โดยมี พล.ท.นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ กรรมการแพทย์มูลนิธิสายใจไทย

   

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้พบผู้ร้องเรียนและให้คำปรึกษาแก่เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ กรณีแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

 

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และทีมงานรายการ "สถานีประชาชน" สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 น. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมในกิจกรรมบันทึกเสียง“นิทานเสียงคุณธรรม” เพื่อมอบให้แก่เยาวชน

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมเรื่องร้องเรียนร่วมกับนายสมชาย วิทย์ดำรง

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และคณะ ร่วมประชุมกับคณะทำงานตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง พัฒนาการทางการเมืองไทย "การปฏิรูปองค์กรอิสระ" ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อกำหนดแนวทางการประสานความร่วมมือในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้พบผู้ร้องเรียนและให้คำปรึกษา นางผ่อน พุ่มไสว ที่เดินทางมาเพื่อติดตามเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ร้องได้บริจาคที่ดินในท้องที่ตำบลธงไชย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประโยชน์ในราชการ

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
   

นางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะพระบรมนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง นางสาวจิตรลดา คำสงค์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง นางสาวนันทกานต์ งามภัทรางกูร เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโส และนางสาวเยาวนารถ เพาะผล เจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักสอบสวน 1

 

คณะผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 501โดยมี นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1

   

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง และนายจักริน กระแสมุข เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง สำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเรื่องเรียน

 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อไปติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยร่วมประชุมกับนายอำเภอทุ่งใหญ่ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง นายจักริน กระแสมุข เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง สำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ ได้เดินทางไปยังองค์การค้าของ สกสค. ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม.


รับชมรายการย้อนหลัง
   

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม เวลา 13.00 - 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) เพื่อหาแนวทางทางแก้ไขเกี่ยวกับกรณีบริษัทผู้ได้รับสัมปทานปิโตรเลียม

 

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม เวลา 13.00 - 14.00 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) เพื่อหาแนวทางทางแก้ไขเกี่ยวกับกรณีร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนิน

 

เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม เวลา 13.00- 14.00 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) เพื่อหาแนวทางทางแก้ไขเกี่ยวกับกรณีเทศบาลเมืองราชบุรี

   

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม เวลา 13.00- 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) เพื่อหาแนวทางทางแก้ไขเกี่ยวกับกรณีนายอำเภอโคกสำโรงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน เวลา 13.00- 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) เพื่อหาแนวทางทางแก้ไขเกี่ยวกับกรณี ผู้ร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคม

 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน เวลา 13.00- 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) เกี่ยวกับกรณีสนทนาสดเพื่อหาแนวทางทางแก้ไขเกี่ยวกับกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามลพิษทางกลิ่น


ติดตามผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สรุปผลการดำเนินการ
 
ตารางการตรากฎหมาย
 
ตารางมาตรการที่ดำเนินการ


 
ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ