ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  
 พลเอก ธีรเดช มีเพียร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 

ประวัติการทำงาน
 
พ.ศ. 2522 – 2524 วุฒิสมาชิก
พ.ศ. 2532 – 2534 รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย (อัตราพลตรี)
พ.ศ. 2534 – 2535 หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อัตราพลโท)
พ.ศ. 2536 – 2538 เจ้ากรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.ศ. 2538 – 2538 ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.ศ. 2539 – 2540 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน 114 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
พ.ศ. 2539 – 2540 ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลเอก)
พ.ศ. 2541 – 2541 ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พ.ศ. 2541 – 2543 ปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราจอมพล)
24 ธ.ค. 2546-23 ส.ค. 2550 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
24 ส.ค. 2550-13 พ.ย. 2550 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
14 พ.ย. 2550 - 2553 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
 
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2505 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พ.ศ. 2505 และ 2528 ประกาศนียบัตรการรบแบบจู่โจมและส่งทางอากาศ (กระโดดร่ม)
พ.ศ. 2511 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวนย์สเตท
มลรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2507 และ 2509 ประกาศนียบัตรนักบินทหารบกไทย และสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2515 และ 2519 ประกาศนียบัตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบกไทย และสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2531 วุฒิบัตรวิทยาลัยการทัพบก
พ.ศ. 2535 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
พ.ศ. 2543 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2549 ประกาศนียบัตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักบริหารระดับสูง”สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9