ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  
 นายปราโมทย์ โชติมงคล
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 

ประวัติการทำงาน  
พ.ศ. 2512ชั้นตรี ประจำแผนก สำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2528 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2533 ผู้ช่วยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2537 ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร ระดับ 10 สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2538 รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2543-2548 เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
พ.ศ. 2548- 4 เมษายน 2553 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
5 เมษายน 2553- 2554 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2501 มัธยมตอนต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พ.ศ. 2506 มัธยมตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พ.ศ. 2510 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2513 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ. 2533 ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สนง. กพ.รุ่นที่ 6 (หลักสูตร 1)
พ.ศ. 2536 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง สนง. กพ. รุ่นที่ 16 (หลักสูตร 2)
พ.ศ. 2540 ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 39)
พ.ศ. 2545 ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 5 ของสถาบันพระปกเกล้า