ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  
 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 

ประวัติการทำงาน

มกราคม 2508 -พนักงานงบประมาณตรี สำนักงบประมาณ
พฤศจิกายน 2509 -นักวิจัยตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กันยายน 2518 -เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กุมภาพันธ์ 2519 -หัวหน้ากองแผนงานและวิชาการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
มีนาคม 2521 -ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ตุลาคม 2528 -ผู้อำนวยการกองตรวจและสืบสวน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
พฤษภาคม 2529 -ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ตุลาคม 2529 -ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ตุลาคม 2538 -รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เมษายน 2542 -ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ตุลาคม 2544 -เลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก สำนักนายกรัฐมนตรี
ตุลาคม 2545 -ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กันยายน 2546 -เกษียณอายุราชการ
ตุลาคม 2551- 2554 -ผู้ตรวจการแผ่นดิน
2554 - 23 มีนาคม 2558 -ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
ประวัติการศึกษา
ปี 2503 -เตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชินีบน
ปี 2507 -อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2512 -พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ปี 2528 -นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี 2538 -ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 37) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร