ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  
 ดร.ประวิช รัตนเพียร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2528 -ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง
พ.ศ.2531-2534 -ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัย 1 กรุงเทพมหานคร (24 กรกฎาคม 2531)
พ.ศ.2537-2538 -ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก)
พ.ศ.2539 -ได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา (17 พฤศจิกายน 2539)
-รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายกร ทัพพะรังสี)
พ.ศ.2541-2542 -ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีส่วนสำคัญในการผลักดัน :
-ตราสัญลักษณ์ไทย Thailand Brand
-มาตรการส่งเสริมการเปิดตลาดใหม่
-มาตราการส่งเสริมธุรกิจบริการ
พ.ศ.2544 -ได้รับเลือกเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา (23 มกราคม 2544)
พ.ศ.2547 -ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกรัฐสภา 138 ประเทศให้เป็น กรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Inter –Parliamentary Union-IPU) (24 เมษายน 2547)
พ.ศ.2547 -ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้แทนการค้าไทย (26 กรกฎาคม 2547) มีส่วนสำคัญในการผลักดัน : Thailand Media Hub of Asia
พ.ศ.2548 -กรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาระที่ 1
พ.ศ.2548-2549 -ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2 สิงหาคม 2548) มีส่วนสำคัญในการผลักดัน : การสร้างความตระหนักของสังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ รายการ Mega Clever ฉลาดสุดๆ ทาง Modern Nine ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
พ.ศ.2551 - กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI - ประธานคณะอนุกรรมการนโยบายและพิจารณาส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ.2552 -กรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาระที่ 2
พ.ศ.2553 -ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) -ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ตุลาคม 2554- ปัจจุบัน ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2515 ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล
พ.ศ. 2519 รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 26
พ.ศ. 2522 Master of Public Administration, The Pennsylavania State University U.S.A.
พ.ศ. 2525 Doctor of Education , The Pennsylavania State University -Major –Higher Education
 
การศึกษาพิเศษ
-สำเร็จวิชาทหารชั้นปีที่ 5 กรมการรักษาดินแดน ฝึกอบรมแต่งตั้งเป็นว่าที่ร้อยตรีกองทัพบก
-ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. 2546
-ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส) รุ่นที่ 14
-หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป) รุ่นที่ 1