ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  
 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 

ประวัติการศึกษา

-มัธยมศึกษาตอนปลาย วชิราวุธวิทยาลัย
-นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาฯ
-เนติบัณฑิตไทย
-Master of Laws (Harvard) ทุนรัฐบาล (ก.พ.)
-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.41)
-สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.11)

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2516-2519 -เริ่มรับราชการตำแหน่งนิติกรตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. 2519-2521 -รับราชการตุลาการตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
พ.ศ. 2521-2522 -ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2522-2530 -ผู้พิพากษาประจำกระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2530-2532 -ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2532-2535 -ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. 2535-2536 -ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ
พ.ศ. 2536-2538 -ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
พ.ศ. 2538-2541 -ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
พ.ศ. 2541-2543 -รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
พ.ศ. 2543-2546 -ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
พ.ศ. 2546-2547 -ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 5
พ.ศ. 2547-2549 -ผู้พิพากษาศาลฎีกา
พ.ศ. 2549-2550 -ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4
พ.ศ. 2550-2552 -ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
พ.ศ. 2552-2556 -ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา
8 ธันวาคม 2556 - ปัจจุบัน -ผู้ตรวจการแผ่นดิน

การดำรงตำแหน่งแหน่งอื่น ได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ดังนี้

พ.ศ. 2549-2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ดังนี้
- กรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการวิทยาการสำนักงานศาลยุติธรรม
- กรรมการบริหารเนติบัณฑิตยสภา
- กรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
-กรรมการบริหารมูลนิธิปกเกล้าตุลาการในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- กรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
- Member of the Governing Council of the ASEAN Law Associatiaon
- กรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
- Chairman of Thai National Committee of the ASEAN Law Association
- เป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายในคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง