ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  
 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2511 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
พ.ศ. 2513 -โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 11
พ.ศ. 2518 -โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) รุ่นที่ 22
พ.ศ. 2526 -โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 61
พ.ศ. 2529 - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2542 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior International Defense Resource Management รุ่นปี 1999 สถาบัน DEFENSE RESOURCE MANAGEMENT INSTITUTE สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2549 - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.๒๕๔๘)
พ.ศ. 2556 - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2518 - ผู้บังคับหมวด กองพันทหารราบที่ 1 กรมผสมที่ 2
พ.ศ. 2521 - นายทหารข่าวกรอง กองทัพภาคที่ 1
พ.ศ. 2526 - 2532 - ราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2529 - นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารบก
พ.ศ. 2533 - ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. 2534 - ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
พ.ศ. 2535 - รองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. 2537 - นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- ราชองครักษ์เวร
พ.ศ. 2540 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
- ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ
พ.ศ. 2542 - รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม
พ.ศ. 2544 - รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
- ตุลาการศาลทหารกลาง
พ.ศ. 2547 - ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม
พ.ศ. 2551 - เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
พ.ศ. 2551 - ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม และเลขาธิการสภากลาโหม
- ตุลาการศาลทหารสูงสุด
- ราชองครักษ์พิเศษ
พ.ศ. 2553 - รองปลัดกระทรวงกลาโหม และสมาชิกสภากลาโหม
พ.ศ. 2555 - รองปลัดกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงกลาโหม
18 พฤศจิกายน 2557 - ผู้ตรวจการแผ่นดิน
19 ก.ย. 2559- 17 พ.ย. 2561 - ผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
18 พฤศจิกายน 2561 - ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายทหารพิเศษ

พ.ศ. 2542 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
พ.ศ. 2545 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
พ.ศ.2552 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
พ.ศ.2554 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
พ.ศ. 2555 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์

ยศทหาร

พ.ศ. 2518 ร้อยตรี
พ.ศ. 2520 ร้อยโท
พ.ศ. 2521 ร้อยเอก
พ.ศ. 2523 พันตรี
พ.ศ. 2527 พันโท
พ.ศ. 2530 พันเอก
พ.ศ. 2533 ครองอัตราเงินเดือน พันเอก (พิเศษ)
พ.ศ. 2537 พลตรี
พ.ศ. 2544 พลโท
พ.ศ. 2551 พลเอก
พ.ศ. 2553 พลเอก (อัตราจอมพล)
- -