ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  
 นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ 28 พฤษภาคม 2493 ที่จังหวัดภูเก็ต อายุ 65 ปี
ด้านการศึกษา
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอำนวยศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2516 นิติศาตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2520 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ. 2542 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.6)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT 2)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส) รุ่นที่ 14
ด้านการทำงาน
พ.ศ. 2523 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดเบตง
พ.ศ. 2524 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเบตง
พ.ศ. 2525 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตรัง
พ.ศ. 2529 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2533 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2536 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส
พ.ศ. 2537 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี
พ.ศ. 2544 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3
พ.ศ. 2547 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 8
พ.ศ. 2549 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1
พ.ศ. 2550 ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 1
พ.ศ. 2551 อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
พ.ศ. 2553 อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
พ.ศ. 2554 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3
พ.ศ. 2555 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฏีกา
พ.ศ. 2556 ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฏีกา
24 มีนาคม 2558-ปัจจุบัน ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ด้านครอบครัว
สมรสกับนางจิตรา ฐาปนดุลย์ มีบุตรชาย จำนวน 2 คน ได้แก่ นายพีร์ ฐาปนดุลย์ และ พ.ต.ต. พชร์ ฐาปนดุลย์