ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  
 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 

ประวัติการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 2 (สถาบันพระปกเกล้า)
ประกาศนียบัตรรับรองความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล IPMA-EP (สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับองค์กร IPMA-HR)
ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48 (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร)
ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 30 (วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง)
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 32 (วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง)
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 2 (สถาบันพระปกเกล้า)
หลักสูตรการบริหารและพัฒนานักบริหาร (Graduate Research Institute of Policy Studies, Japan)
หลักสูตร Developing Competencies for HR Success (สำนักงาน ก.พ.)
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 254/2018 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
ด้านการทำงาน
พ.ศ. 2521 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 3 สำนักงาน ก.พ.
พ.ศ. 2522 ปลัดอำเภอ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
พ.ศ. 2534 นายอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2536 นายอำเภอลอง จังหวัดแพร่
พ.ศ. 2538 นายอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. 2540 นายอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
พ.ศ. 2544 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
พ.ศ. 2546 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2547 รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2549 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
พ.ศ. 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
พ.ศ. 2552 รองอธิบดีกรมการปกครอง
พ.ศ. 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
พ.ศ. 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2557 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ( 1 ต.ค. 2557 )
พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (2 ก.พ. 2558 – 30 ก.ย. 2559)
พ.ศ. 2561 ผู้ตรวจการแผ่นดิน (18 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน)
 
Download ประวัติ