ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  
 นายพิเชต สุนทรพิพิธ
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
 

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2508 เศรษฐกรตรี กองโครงการปฏิบัติ กรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2525 ผู้อำนวยการกองวิชาการ กรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2529 รองอธิบดีกรมวิเทศสหการ
พ.ศ. 2537 อธิบดีกรมวิเทศสหการ
พ.ศ. 2541 ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2542 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2543-2547 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

ประวัติการศึกษา
  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ประกาศนียบัตร การบริหารโครงการ ประเทศอังกฤษ
  ประกาศนียบัตร การประเมินผลโครงการ ประเทศเนเธอร์แลนด์
  ประกาศนียบัตร การบริหารจัดการ ประเทศแคนาดา
  ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 34