ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  
 นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
 

 
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2506 พนักงานงบประมาณตรี กองจัดวางระบบงาน
พ.ศ. 2515 นักวิเคราะห์งบประมาณโท กองประเมินผลและรายงาน
พ.ศ. 2527 ผู้อำนวยการกองบประมาณ ฝ่ายสาธารณสุขและสาธารณูปการ
พ.ศ. 2532 ผู้อำนวยการกองงบประมาณ ฝ่ายเศรษฐกิจ 3
พ.ศ. 2535 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
พ.ศ. 2537 ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
พ.ศ. 2541 รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
พ.ศ. 2545-2551 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
 
ประวัติการศึกษา
  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ประกาศนียบัตร พัฒนาการเศรษฐกิจ ประเทศยี่ปุ่น
  ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 10
  ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 36