ผู้บริหาร
            
  นายรักษเกชา แฉ่ฉาย
เลขาธิการ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
     
              
นายวทัญญู ทิพยมณฑา
รองเลขาธิการ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
นายกีรป กฤตธีรานนท์
รองเลขาธิการ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
นายกมลธรรม วาสบุญมา
รองเลขาธิการ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
นางลาวัลย์ ดวงวิชัย
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
นางกนกพร ศรีวารีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง
นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
     
                           
นายอดิศร ร่มสนธิ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
นายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
นางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     
                          
.
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี
.
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
.
ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1
     
                          
นายสิริน ชาวเพ็ชรดี
ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2
นายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3
พันโท เทพจิต วีณะคุปต์
ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4
     
                           
นางสาวเรไร แย้มสะอาด
ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
.
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
นางสาวกิตติยา โสภณโภไคย
ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
     
                   
นายณัฎชูนาท พิบูลย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์
นางสาวทิพวรรณ กิจสมุทร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน