ผูัตรวจการแผ่นดิน
  
 ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 

 

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2521 - 2522 -หัวหน้าภาควิชากฎหมายพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2522 - 2523 -ประธานโครงการศึกษาและจัดทำหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2523 - 2528 -ประธานคณะกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ (คณบดี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2529 – 2553 -อนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2538 – 2553 -กรรมการพิจารณาการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรและการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย ฯลฯ
พ.ศ. 2540 - 2553 -กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7)
พ.ศ. 2540 – 2549 -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
พ.ศ. 2541 – 2543 -ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ การบริหารและการยุติธรรมวุฒิสภา
พ.ศ. 2542 – 2544 -อนุกรรมการฝ่ายปรับปรุงกฎหมายเพื่อปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
พ.ศ. 2543 – 2553 -กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
พ.ศ. 2543 – 2553 -ประธานอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย สำนักงานการศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2547 – 2553 -อนุกรรมการด้านกฎหมาย คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2550 – 2553 -ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสภาการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2553 -เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
5 เมษายน 2553 – 23 มีนาคม 2558 -ผู้ตรวจการแผ่นดิน
24 มีนาคม 2558 - -ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2506 -สำเร็จการศึกษาเตรียมวิทยาศาสตร์ (ชั้นมัธยมปลาย)จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
พ.ศ. 2510 -สำเร็จการศึกษาเป็น ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2513 -สำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2517 -สำเร็จการศึกษาปริญญา Master of Law จาก Tulane University U.S.A.
พ.ศ. 2519 -สำเร็จการศึกษาปริญญา Juris Doctor จาก สถาบัน Tulane University U.S.A.