สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
    
             
    
    
นายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร
และประชาสัมพันธ์
    
    
 

 
 
                          
นางสาวสรัลธร มัณฑยานนท์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผู้ชำนาญการ
นางสาวรัตนสิริ ดวงวิชัย
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโสระดับสูง
นางสาวดารารัตน์ โพธิ์อุไร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโสระดับสูง
 

 
 
                          
นายอดิศักดิ์ นาคดิลก
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส
นางสาวปารดา โสตถิกุลนันท์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส
นายทศพล ทองธิราช
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
     
                          
นายธนพร จิลลานนท์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวนที มีผิว
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวพลอยไพลิน สารสิน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
     
                          
นายวสันต์ เทพมณี
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายพิวัฒน์ จอมจิต
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวเกตุวิไล มาตแย้ม
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
     
                      

นายวินัย วิริยะฐานะกุล
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์