เลขาธิการ
  
 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย
เลขาธิการ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2529 เจ้าหน้าที่วิเทศสหการ กรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2543 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ฝ่ายตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สำนักงานผู้ตรวจการ แผ่นดินของรัฐสภา
พ.ศ. 2544 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
พ.ศ. 2548 นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. 2552 เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย (Asian Ombudsman Association - AOA) ครั้งที่ 11 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
17 ตุลาคม พ.ศ. 2554 รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
17 เมษายน พ.ศ. 2555 รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน โฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
14 ตุลาคม พ.ศ. 2557 รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
20 มกราคม 2558-ปัจจุบัน เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
-มหาบัณฑิตทางด้านเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ วิทยาเขตเออร์บานา-แชมเปญ สหรัฐอเมริกา โดยทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
-ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคโรลาโด สหรัฐอเมริกา โดยทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
-ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง รุ่นที่ ๒ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
-ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๒๒ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาบัตร หลักสูตร ป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 24 (วปอ. 2554)
-ประกาศนียบัตร หลักสูตร Public Sector Reform ณ ประเทศนิวซีแลนด์
-ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๕ สถาบันพระปกเกล้า