แผนที่ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)