จริยธรรม

1. ความเป็นมาของภารกิจด้านจริยธรรม
2. ภารกิจด้านจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
3. ภารกิจเสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำหรือประปรุงประมวลจริยธรรม
         3.1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
         3.2 องค์ประกอบของประมวลจริยธรรม
         3.3 รายชื่อหน่วยงานที่ต้องจัดทำประมวลจริยธรรม
         3.4 รายชื่อประมวลจริยธรรมในประเทศ
         3.5. รายชื่อประมวลจริยธรรมต่างประเทศ
4. ภารกิจส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสำนึกด้านจริยธรรม
         4.1 หลักสูตรมาตรฐานกลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม
         4.2 มาตรฐานตัวชี้วัดกลางในการประเมินจิตสำนึกด้านจริยธรรม
         4.3 เครือข่ายจริยธรรม
         4.4 ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
5. ภารกิจตรวจสอบและรายงานการกระทำที่มีการกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
         5.1 ขั้นตอนการตรวจสอบการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
                  5.1.1 กรณีร้องเรียนที่หน่วยงานต้นสังกัด
                  5.1.2 กรณีร้องเรียนที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
         5.2 รายงานการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
         5.3 รายงานการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมร้ายแรง
         5.4 รายงานการไต่สวนและเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะ
         5.5 แบบรายงานการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม (แบบ จธ 01) , (แบบ จธ 02)
6. รายงานผลการดำเนินการด้านจริยธรรม
         6.1 รายงานผลการดำเนินงานราย 12 เดือน (ปี 2551) , (ปี 2552)
         6.2 ตัวอย่างเรื่องร้องเรียน
7. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2551
8. จดหมายข่าวจริยธรรม
         - ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
,          - ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553
,          - ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2553
, 9. ตัวอย่างประมวลจริยธรรม ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น
         9.1 ตัวอย่างประมวลจริยธรรม ฝ่ายบริหารท้องถิ่น
         9.2 ตัวอย่างประมวลจริยธรรม ฝ่ายสภาท้องถิ่น
10. สถิติการจัดทำประมวลจริยธรรม
         10.1 ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ธันวาคม 2552) , (มกราคม 2553) , (กุมภาพันธ์ 2553), (มีนาคม 2553), (เมษายน 2553), (พฤษภาคม 2553), (มิถุนายน 2553)
11. ถาม/ตอบ
         11.1 ประมวลถามตอบเรื่องประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น