จริยธรรม

1. ความเป็นมาของภารกิจด้านจริยธรรม
2. ภารกิจด้านจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
3. ภารกิจเสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำหรือประปรุงประมวลจริยธรรม
         3.1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
         3.2 องค์ประกอบของประมวลจริยธรรม
         3.3 รายชื่อหน่วยงานที่ต้องจัดทำประมวลจริยธรรม
         3.4 รายชื่อประมวลจริยธรรมในประเทศ
         3.5. รายชื่อประมวลจริยธรรมต่างประเทศ
4. ภารกิจส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสำนึกด้านจริยธรรม
         4.1 หลักสูตรมาตรฐานกลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม
         4.2 มาตรฐานตัวชี้วัดกลางในการประเมินจิตสำนึกด้านจริยธรรม
         4.3 เครือข่ายจริยธรรม
         4.4 ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
5. ภารกิจตรวจสอบและรายงานการกระทำที่มีการกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
         5.1 ขั้นตอนการตรวจสอบการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
                  5.1.1 กรณีร้องเรียนที่หน่วยงานต้นสังกัด
                  5.1.2 กรณีร้องเรียนที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
         5.2 รายงานการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
         5.3 รายงานการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมร้ายแรง
         5.4 รายงานการไต่สวนและเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะ
         5.5 แบบรายงานการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม (แบบ จธ 01) , (แบบ จธ 02)
6. รายงานผลการดำเนินการด้านจริยธรรม
         6.1 รายงานผลการดำเนินงานราย 12 เดือน (ปี 2551) , (ปี 2552)
         6.2 ตัวอย่างเรื่องร้องเรียน
7. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2551
8. จดหมายข่าวจริยธรรม
         - ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
,          - ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553
,          - ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2553
, 9. ตัวอย่างประมวลจริยธรรม ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น
         9.1 ตัวอย่างประมวลจริยธรรม ฝ่ายบริหารท้องถิ่น
         9.2 ตัวอย่างประมวลจริยธรรม ฝ่ายสภาท้องถิ่น
10. สถิติการจัดทำประมวลจริยธรรม
         10.1 ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ธันวาคม 2552) , (มกราคม 2553) , (กุมภาพันธ์ 2553), (มีนาคม 2553),
(เมษายน 2553), (พฤษภาคม 2553), (มิถุนายน 2553)
11. ถาม/ตอบ
         11.1 ประมวลถามตอบเรื่องประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมทั่วประเทศ
  • ผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง
  • ข้าราชการ
  • รัฐวิสาหกิจ
  • องค์การมหาชน
  • องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญ
  • องค์กรอิสระ/องค์กรอื่นของรัฐ

"แนวทางการพิจารณาความร้ายแรงของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานรัฐ"
"แนวทางการพิจารณาความร้ายแรงของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของรัฐวิสาหกิจ"

    “ขออภัย ขณะนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมที่อยู่หรือ URL ของหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ (ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งเวียนเป็นหนังสือไปแล้ว) เพื่อลงในหน้าเว็บไซต์นี้ หากมีข้อสงสัยในการจัดทำหรือจัดส่งที่อยู่หรือ URL ของประมวลจริยธรรมและโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กรุณาติดต่อนางสาวกิตติยา โสภณโภไคย โทร. 0 2141 9277 หรือ E-Mail: kittiya@ombudsman.go.th ” และนายโกสินทร์ รัตนคร โทร 0 2141 9345 หรือ E-Mail: kosin@ombudsman.go.th

แต่หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน ท่านสามารถติดต่อกับผู้รับผิดชอบหน่วยงานโดยตรงตามรายชื่อผู้ประสานงานข้างล่างนี้

หน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประสานงานโทรศัพท์และ E-mail Address
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับชาติ
องค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

นางสาวปรมาภรณ์ บุญเขื่องโทร. 0 2141 9278
E-Mail: paramaporn@ombudsman.go.th
 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา

นางสาวธนนันท์ สิงหเสม

นางจันทร์สุดา นนทวงษ์

นางสาวนิชุดา ปานฤทธิ์

 

โทร. 0 2141 9279
E-Mail: thananan@ombudsman.go.th
โทร. 0 2141 9340
E-Mail: jhansuda@ombudsman.go.th
โทร. 0 2141 9344
E-Mail: nichuda@ombudsman.go.th
 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
นางสาวธนนันท์ สิงหเสม

นางสาวปรมาภรณ์ บุญเขื่อง

นายสุเชษฐ์ อร่ามมงคลวิชัยโทร. 0 2141 9279
E-Mail: thananan@ombudsman.go.th
โทร. 0 2141 9278
E-Mail: paramaporn@ombudsman.go.th
โทร. 0 2141 9341
E-Mail: suchet@ombudsman.go.th
 
ส่วนราชการ แยกตามก. ต่างๆ
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง,ข้าราชการตุลาการ (หน่วยงานธุรการของศาล)

นางสาวเรไร แย้มสะอาด

นางสาวณัฐรีน สุรเสวี

นางสาวสุภรณ์ ยิ่งวรการ

นายสราวุธ ตันยาลักษณ์

นางสาวสิริลักษณ์ เกษร ปทุมานันท์

นายโกสินทร์ รัตนครโทร. 0 2141 9102
E-Mail: rarai@ombudsman.go.th
โทร 0 2141 9146
E-Mail: nuthareen@ombudsman.go.th
โทร 0 2141 9339
E-Mail: suporn@ombudsman.go.th
โทร 0 2141 9334
E-Mail: sarawut@ombudsman.go.th
โทร 0 2141 9343
E-Mail: sirilux@ombudsman.go.th
โทร 0 2141 9345
E-Mail: kosin@ombudsman.go.th
 
รัฐวิสาหกิจ
นายณพมิตร ดาน้อยโทร. 0 2141 9231
E-Mail: noppamitr@ombudsman.go.th
 
องค์การมหาชน
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ,

นายสิทธิศักดิ์ ตันติสัตตโมโทร. 0 2141 9338
E-Mail: sitthisak@ombudsman.go.th
 
องค์กรอื่นของรัฐ
องค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

นายตรีเพชร จินต์นุพงศ์

โทร. 0 2141 9342
E-Mail: treephet@ombudsman.go.th
 

 
ท่านสามารถดาวน์โหลด
-หนังสือที่อ้างถึงได้ที่นี่ Download
-ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลที่ขอความร่วมมือให้มีการจัดส่งที่อยู่(URL)เพื่อจัดทำ Web Link ได้ที่นี่ Download


กลับสู่หน้าหลัก