เปิดพิมพ์เขียว พท. แก้ ม.291 ตั้ง ส.ส.ร.ฉีก รธน.เก่า ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ

                เผยพิมพ์เขียว แก้ ม.291 ฉบับเพื่อไทย เลือกตั้ง ส.ส.ร. จังหวัดละ 1 คน ลากตั้งอีก 22 คน ยกร่าง รธน.ใหม่ให้เสร็จใน 6 เดือน แม้เกิดอุบัติเหตุต้องยุบสภาไม่มีผลต่อ ส.ส.ร. จากนั้นให้ลงประชามติ กรณี ส.ส.ร.ร่าง รธน.ไม่ทันให้เลือก ส.ส.ร.ขึ้นมาใหม่ ขณะเดียวกันหาก รธน.ฉบับใหม่ตกไป ให้ ส.ส. และ ส.ว. เสนอร่าง รธน.ใหม่ได้อีก
        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ไทยเสรีได้เปิดเผยพิมพ์เขียวเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยความว่า พรรคเพื่อไทยเดินหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว เมื่อประธานวิปรัฐบาล "อุดมเดช รัตนเสถียร" เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ จะประชุมวิปรัฐบาลเพื่อหารือการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา 291 หากได้ข้อสรุปตรงกัน ก็จะยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ต่อไป โดยรายละเอียดในการแก้ไขมาตรา 291 หรือที่เรียกว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. ..." นั้น มีเนื้อหารวม 5 มาตรา หัวใจสำคัญอยู่ในมาตรา 4 ซึ่งให้เพิ่มหมวด 16 ว่าด้วยเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาตรา 291/1 ถึงมาตรา 291/16 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
        มาตรา 291/1 ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยให้มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจังหวัดละ1คน และให้มีสมาชิกซึ่งมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมของรัฐสภาจำนวน 22 คน ตามสัดส่วนที่เหมาะจาก ผู้เชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน ผู้เชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดินหรือการร่างรัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑ์ที่ประธานรัฐสภากำหนด
        มาตรา 291/2 กำหนดถึงคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ส.ส.ร. คือ ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีในวันเลือกตั้ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันรับสมัคร หรือเป็นบุคคลที่เกิด หรือศึกษา หรือเคยรับราชการ หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่รับสมัครเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 5 ปี
        มาตรา 291/5 กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ร.ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ โดยให้กำหนดวันเลือกตั้งเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องกำหนดให้เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร เมื่อมีการเลือกตั้งสสร.เสร็จแล้ว ให้กกต.ประกาศรับรอลผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
        มาตรา 291/6 กำหนดให้สภาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็น ส.ส.ร.ในประเภทต่างๆ ประเภทละไม่เกิน 3 คน และส่งให้ประธานรัฐสภาภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันพ้นกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ร. นอกจากนี้ยังให้ประธานรัฐสภาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 15 คน ซึ่งมาจากส.ส.จำนวน 9 คน และส.ว.จำนวน 6 คน เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น ส.ส.ร.ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วส่งผลให้ประธานสภารับทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาภายใน 15 วัน เพื่อให้รัฐสภาลงมติคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นสสร.
        มาตรา 291/7 ในกรณีที่รัฐสภาจะต้องดำเนินการระหว่างปิดสมัยประชุมสภา ให้ประธานรัฐสภาทำเรื่องขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
        มาตรา 291/11 ส.ส.ร.จะต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศรายชื่อสมาชิก ส.ส.ร.ในราชกิจจานุเบกษา โดยในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญนั้น ส.ส.ร.อาจนำรัฐธรรมนูญนำฉบับใดฉบับหนึ่งที่เห็นว่ามีความเป็นประชาธิปไตยสูงมาเป็นต้นแบบในการยกร่างได้ และการที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือมีการยุบสภา ไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนการทำงานของ ส.ส.ร.
        ทั้งนี้ร่างรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจะกระทำมิได้ และในกรณีที่รัฐสภาวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญมีลักษณะดังกล่าวให้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไป
        มาตรา 291/13 เมื่อ ส.ส.ร.ทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอต่อรัฐสภา และให้ประธานรัฐสภาส่งร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวไปยัง กกต.ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่รัฐสภาได้รับร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ กกต.ดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงลงประชามติของประชาชนว่าจะเห็นชอบกับร่างรัฐูธรรมนูญนั้นหรือไม่ ทั้งนี้ให้ กกต.กำหนดวันออกเสียงประชามติภายในไม่เกิน 60 วัน แต่ไม่น้อยว่า 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างรธน.จากรัฐสภา และให้กกต.ประกาศรับรองผลการออกเสียงประชามติให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันออกเสียงประชามติ หากคะแนนออกเสียงประชามติไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญและพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน แล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป
        มาตรา 291/14 เมื่อมีประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญให้ประธานรัฐสภานำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯถวาย และให้นำบทบัญญัติมาตรา 150 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
        มาตรา 291/15 ส.ส.ร.สิ้นสุดลงเมื่อมีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง หรือเมื่อส.ส.ร.จัดทำร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนด หรือเมื่อร่างรัฐธรรมนูญได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้บังคับใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือเมื่อร่างรัฐธรรมนูญตกไปตามมาตรา 291/11 มาตรา 291/13 ทั้งนี้หาก ส.ส.ร.สิ้นสุดลงในกรณีที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญไม่เสร็จตามกำหนดเวลา ให้ดำเนินการจัดให้มี ส.ส.ร.ขึ้นใหม่ตามหมวดนี้ ภายใน 90 วัน โดยบุคคลที่เคยเป็นสสร.เดิมจะเป็นส.ส.ร.อีกไม่ได้
        มาตรา 291/16 ถ้าร่างรัฐธรรมนูญที่จัดทำขึ้นตามหมวดนี้ตกไป ครม.หรือส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ หรือ ส.ว.และส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเสนอญัตติต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภามีมติให้มีการจัดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามความในหมวดนี้อีกได้ การออกเสียงลงคะนนให้ความเห็นชอบของรัฐสภาให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ
        ที่มา: - ASTV ผู้จัดการออนไลน์ (Th) Monday, February 06, 2012 15:20