Gellery (รวมภาพ)

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน        

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย๋
ผู้ตรวจการแผ่นดิน