องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

Link : http://www.nhrc.or.th
ศาลรัฐธรรมนูญ

Link : http://www.constitutionalcourt.or.th
สำนักงานอัยการสูงสุด

Link : http://www.ago.go.th
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Link : http://www.nacc.go.th
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Link : http://www.oag.go.th
    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Link : http://www.ect.go.th