รับชมรายการย้อนหลัง

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ "สถานีประชาชน" เกี่ยวกับกรณีขอให้ชะลอการบังคับใช้ พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช 2558


ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจังหวัดพิจิตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหมืองแร่ทองคำกระทบชีวิตและสิ่งแวดล้อม

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติร่วมสนทนาเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน การบูรณาการตรวจสอบอำนาจรัฐ และบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 13.45 - 14.15 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 13.45 - 14.15 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 - 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณี ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 13.30 - 14.00 น. พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่องดิจิตอล SD 28)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 14.00 - 15.00 น. พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติร่วมสนทนาสดกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการอพยพ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 13.30 - 14.00 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 13.30 - 14.00 น. พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่องดิจิตอล SD 28)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 14.00 - 15.00 น. พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการอพยพราษฎรในอำเภอแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 13.30 - 14.00 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่สำรวจเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร รายการ “ข่าว 3 มิติ” สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 วันที่ 2 กรกฎาคม 2558

เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม เวลา 13.00 - 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน เวลา 13.00 - 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน เวลา 13.00- 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) กรณีเรื่องร้องเรียนทำบัตรประจำตัวผู้พิการ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน เวลา 13.00- 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) เกรณีเรื่องร้องเรียนปัญหาโรงงานขยะรีไซเคิล ปล่อยน้ำเสีย จ.ราชบุรี |