สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

                วันที่ 26 มกราคม 2556 ณ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการ"ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยศีล 5" ของเครือข่ายเกื้อรักที่จัดขึ้นโดยศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ "บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและการทำงานอย่างมีความสุขด้วยการยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม" ให้แก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยกว่า 100 คน เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงการให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม และความเอาใจใส่ต่อประชาชนผู้รับบริการอย่างแท้จริง พร้อมทั้งสะท้อนแนวคิดการบริหารจัดการตนเองเพื่อรับมือกับสภาวะวิกฤตในการทำงานด้วยความเข้าใจและเข้าถึงใจจิตใจผู้อื่นอย่างเต็มตัว โดยการเดินทางมาให้ความรู้ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากนายทนง วีระแสงพงษ์ ผอ.โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย นางแจ่มใส เหล่าศิริ ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และนางธีรณีย์ ฤทธิแสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี