สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วยเหลือพระราชทาน โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้บริการปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

                เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วยเหลือพระราชทาน โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่จังหวัดเลย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้บริการปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย