สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

                เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายนิติ วีรัตน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน1 นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครือข่าย "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวงบ้านเมืองกื้ด" ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครือข่ายในครี้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยให้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม รวมทั้งให้ส่งเสริมความรู้ด้านไอทีแก่ประชาชนในปกครองอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี และช่วยกันใช้เทคโนโลยีสอดส่องความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งหากต้องการยื่นเรื่องขอรับความเป็นธรรมก็สามารถใช้โปรแกรมการยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อยื่นเรื่องมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ หรือใช้โปรแกรมต่างๆ ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งรณรงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้วยการเชิญชวนเด็กและเยาวชนมาร่วมกันเล่นเกมส์คุณธรรมจริยธรรมที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดำเนินการจัดทำไว้ให้