สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

                เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานแรกรับเด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 เครื่อง โดยมีนายพงศ์สุระ ไกรนรา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และนายเกษม แก้วจินดา ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจได้ใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล ความรู้ต่างๆ เป็นการต่อยอดความรู้ให้น้องๆ นอกเหนือจากการอบรมของศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับเยาวชนทั่วไป

                เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดการสัมมนาและอบรมความรู้ ผู้นำ ICT ชุมชน ประจำภาคเหนือ จำนวน 91 ศูนย์ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้รับเกียรติจากนางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายนิติ วิรัตน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน1 นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้นำความรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ที่เป็นสรรสาระ (Knowledge Management : KM) รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยในรูปแบบมัลติมีเดีย (E-Learning) อีกทั้งยื่นเรื่องร้องเรียนขอรับความเป็นธรรมต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในรูปแบบ Web Conference วิธีนี้ผู้ร้องเรียนสามารถพูดคุยและขอรับคำปรึกษา หรือร้องเรียนได้ทันที โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคอยให้ความช่วยเหลือ(ในวันและเวลาราชการ) หรือจะใช้วิธีการกรอกข้อมูลร้องเรียนผ่่านระบบแทนก็ได้ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการเล่นเกมส์คุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นอีกช่องทางในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องดีงามให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนด้วย