ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2556 เวลา 9.30 น. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ เข้าประชุมร่วมกับนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง สำนักงานที่ดินอำเภอแม่วาง สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ปลัดอำเภอแม่วาง สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้ร้องเรียน กรณี มีประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณ หมู่ที่ 5 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ จำนวน 8 ราย เข้ายื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานที่ดินที่ออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ร้องเรียนล่าช้า

        เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่สา นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ เปิดนิทรรศการ "คุณธรรม จริยธรรม" พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง "ผู้ตรวจการแผ่นดินกับคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เพื่อเน้นย้ำให้ยึดถือค่านิยม การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระดับท้องถิ่นซึ่งมีเป้าหมายให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านความซื่อตรงโปร่งใส พร้อมทั้งส่งเสริมให้ยึดหลักการทำงารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้สังคมในท้องถิ่นเป็นสังคมคุณงามความดีที่มีธรรมเป็นข้อประพฤติเป็นสังคมที่เปี่ยมไปด้วยจิตอาสาท้องถิ่นเพราะทุกคนได้ร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นสุขและช่วยกันขยายผลขับเคลื่อนคุณธรรมความดีต่อกันไป

        เวลา 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผึ้ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมและแก้ไขปัญหา กรณี น้ำเน่าเสียจากทางระบายน้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านเชียงแสน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและตรวจดูสภาพพื้นที่ภายหลังประชาชนจำนวนมากเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าเมื่อเวลาน้ำจากแม่น้ำปิงล้นตลิ่งจะไหลบ่ามาทางสถานีรถไฟตลาดสันป่าข่อย แล้วจะไหลล้นเรียบมาบนถนนเลียบทางรถไฟดันเอาน้ำเน่าเสียและขยะทีีค้างอยู่ไหลเข้าหมู่บ้านเชียงแสร ส่วรน้ำสะอาดที่ไหลมาจากเหมืองพญาดำก็ไม่สามารถไหลเข้ามาได้ ทำให้ชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาไม่สามารถประกอบอาชีพได้และมียุงเป็นจำนวนมาก