ผู้ตรวจการแผ่นดิน

                เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2556 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น” จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดภายใต้หัวข้อ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงสะท้อนจากพื้นที่” ด้วยต้องการระดมแนวคิดจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนำผลที่ได้มาปรับกระบวนการทำงานให้เกิดความมีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานเปิดสัมมนา โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายนิติ วิรัตน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 นายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 500 คน ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่        
การสัมมนาได้แบ่งการนำเสนอความคิดเห็นออกเป็น 3 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ คำใจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากร กลุ่มนักวิชาการและผู้นำชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ สมยานะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากร และกลุ่มประชาชน โดยมีดร.อุดร สายบัว รองประธานศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียน เป็นวิทยากร การสัญจรครั้งนี้ไม่เพียงเน้นการเสริมสร้างความรู้เฉพาะผู้ตรวจการแผ่นดินเท่านั้น ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้แก่ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ และศาลปกครองเชียงใหม่ ร่วมกันออกให้บริการปรึกษาข้อกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียนจากปัญหาความไม่เป็นธรรม พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเองยังเพิ่มสีสันโดยการนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ออกให้บริการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งทำกิจกรรมสันทนาการเล่นเกมส์มอบของที่ระลึกหน้างานให้ผู้ร่วมงานด้วย        
จากสถิตร้องเรียนของประชาชนเข้าร่วมสัมมนาในวันดังกล่าว พบว่าเรื่ิองที่ประชาชนร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเรื่องที่รับไว้พิจารณามีทั้งสิ้นจำนวน 14 ราย ปรึกษาข้อกฎหมายจำนวน 6 ราย ติดตามเรื่องร้องเรียนจำนวน 1 ราย และโต้แย้งเรื่องร้องเรียนจำนวน 1ราย