สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

                วันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ รวมทั้งแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะยาวของภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมและให้ข้อมูลต่าง ๆ        
ทั้งนี้ เป็นการประชุมต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2556 ตามที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากเครือข่ายภาคประชาชน กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลุ่มแม่น้ำภาคกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลจากการประชุมหารือครั้งนี้ จะนำไปสู่แนวทางความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่่างเป็นรูปธรรม และผลักดันเป็นโมเดลการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ต้นน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป