สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

                เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเสวนากลุ่มในหัวข้อ “จริยธรรมในสังคมไทย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยมี ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.), ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, นายสีมา สีมานันท์ ประธานอนุกรรมการวิสามัญส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ และนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้ด้วย