สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

                เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2556สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ แถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรมจริยธรรมของแผ่นดิน" โดยมี นางผาณิต นิติทัณฑ์ประกาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานภาคีเครือข่ายฯ คนแรก
        นางผาณิต นิติทัณฑ์ประกาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เหตุผลของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “สังคมไทยจะเกิดความหวัง ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของแผ่นดินให้เกิดผลในทางปฏิบัติ มุ่งขับเคลื่อนพลังอย่างเข้มแข็ง เสริมสร้างพลังคุณธรรมของแผ่นดิน ซึ่งองค์กรเครือข่ายฯ จะกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ไม่ให้เป็นเพียงบันทึกข้อตกลงที่แต่ละองค์กรนำไปวางบนโต๊ะ แต่จะยกย่อง ปกป้อง คุ้มครองคนดีและองค์กรที่ดีเพิ่มขึ้น ทำให้วิกฤติคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยดีขึ้น แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนในสังคม ในการทำให้คนชั่วคนที่คิดไม่ดีกับประเทศหมดไปจากสังคมไทย”