สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

                เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปราโมทย์ ไม้กลัด ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายอิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ศึกษาและเยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำผลที่ได้พัฒนาและต่อยอดแผนการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนยื่นขอรับความเป็นธรรมและขอให้เยียวยาปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของน้ำท่วมและน้ำแล้ง
        โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ประสานขอความร่วมมือจากหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เนื่องจากมูลนิธิมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนน้อมนำแนวพระราชดำริปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งประสานการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐให้เกิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อขยายผลสู่ชุมชน ด้วยทั้งสององค์กรมีการทำงานที่สอดคล้องกัน ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเล็งเห็นประโยชน์ที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อให้เกิดแนวทางหลักในการพัฒนาแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่อย่างยั่งยืน
        อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประชาชนในพื้นที่ทั้งปัญหา อุปสรรค ตลอดจนความประสบผลสำเร็จอันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ได้ขยายผลสู่สาธารณชนผ่านรายการ"สถานีประชาชน" สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อีกช่องทางหนึ่งด้วย


        ต่อมาในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ พร้อมด้วยมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้เดินทางไปยังตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจสอบพื้นที่และร่วมประชุมวางแผนการขุดลอกโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.อาชาไนย ศรีสุข ผบ.พล.ม.3 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 6 บรรยายสรุปนำเสนอข้อเท็จจริงและความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว รวมทั้งรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชี จังหวัดกาฬสินธุ์