สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

                เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ของนายพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ภาค 9 หลังจากที่ประชุมได้พิจารณารายงานคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม ทั้งในส่วนที่เปิดเผยและส่วนที่เป็นรายงานลับแล้ว ในที่สุดการลงคะแนนโดยลับ ที่ประชุมส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบให้ นายพรเพชร ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยคะแนน 105 ต่อ 4 ไม่ออกเสียง 4 บัตรเสีย 3 โดยขั้นตอนต่อไปประธานวุฒิสภาจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าฯแต่งตั้งต่อไป
        Cr. ข่าวสด