สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

                เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 19.00 น. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระศพ ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารรักษาดินแดน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาทนายความ ในงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีบุคคลากร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพุทธศาสนิกชน ยังคงหลั่งไหลเข้าอภิสัมมานสักการะพระศพอย่างเนื่องแน่น