สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ ตามคำแนะนำของวุฒิสภา
       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินตามคำแนะนำของวุฒิสภา โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พุทธศักราช 2556
       นายพรเพชร วิชิตชลชัย ปัจจุบันอายุ 65 ปี เกิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2491 จบการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบเนติบัณฑิตไทย และปริญญาโทด้านกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
        ด้านประวัติการทำงานนั้น เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งนิติกร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 4 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังเคยเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายในคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       ปัจจุบันมีผู้ตรวจการแผ่นดิน 3 คน ประกอบด้วย นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน , นายศรีราชา เจริญพานิช และนายพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้ตรวจการแผ่นดินที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งแทนนายประวิช รัตนเพียร หลังลาออกเมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา