สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        วันที่ 6 มกราคม 2556 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินให้แก่ผู้นำเครือข่ายภาคประชาชน โซนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (เครือข่ายพลังสังคมเชียงใหม่) จำนวน 40 คน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ และขยายผลสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและชุมชนต่อไป ณ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่