ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 6 องค์กร ประกอบด้วย นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง) และนายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยจากวิกฤติการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันตามกรอบแนวคิดร่วมกันของทั้ง 6 องค์กร คือ “ความห่วงใยขององค์กรตามรัฐธรรมนูญต่อสถานการณ์ปัจจุบัน” “ความจำเป็นในการเจรจาเพื่อหาทางออก” และ “รูปแบบและแผนที่ความสำเร็จ (Road Map)” ในการเจรจา จำนวน 6 หัวข้อ (1. การประกาศต่อสาธารณะและให้สังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเจรจา 2. ให้มีคณะคนกลางในการเจรจาที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ เพื่อรับฟังข้อเสนอของทั้งสองฝ่าย 3. การรับฟังข้อเสนอของทั้งสองฝ่าย และสร้างข้อเสนอใหม่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ 4. การประสานและเจรจาเพื่อปรับข้อเสนอของทั้งสองฝ่ายให้เข้าใกล้กันมากที่สุด 5. จัดประชุมอย่างเป็นทางการระหว่างผู้มีอำนาจสูงสุดของทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างข้อยุติที่ยอมรับได้ 6. การร่วมแถลงผลการเจรจาต่อสาธารณะ)
       โดยองค์กรตามรัฐธรรมนูญจะทำหน้าที่เบื้องต้นในการอำนวยการให้เกิดคณะคนกลางในการเจรจา พร้อมทั้งมีหนังสือถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการกปปส. ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 เพื่อให้แต่ละฝ่ายเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นคนกลางฝ่ายละ 10 คน หลังจากนั้นพิจารณาหารายชื่อที่ตรงกันไม่น้อยกว่า 5 รายชื่อ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้เป็นคณะคนกลางในการเจรจาหาทางออกเพื่อบ้านเมืองต่อไป