ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วนเหลือพระราชทานโดยมี นายเกษม วัฒนชัย องมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนเมืองปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้บริการปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

        ต่อมา วันพฤหัสที่ 3 เมษายน 2557 นายเกษม วัฒนชัย องมนตรี บรรยายพิเศษเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และช่วงบ่ายมีการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางณัฏฐา มูนจินดา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ