ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ) พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินไปหารือข้อราชการ พร้อมทั้งบรรยายบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และติดตาม ผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        ภายหลังการหารือข้อราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่อำเภอนครหลวง (กรณีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งปิดกั้น ทางสาธารณประโยชน์) และอำเภอท่าเรือ (กรณีสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พังทลาย) ตามลำดับ โดยมีราษฎรเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย