ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมหารือด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำของอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) นายศิวะ ธมิถานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนอุทยานแห่งชาติแม่วาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชนด้านการพัฒนาแหล่งน้ำอำเภอจอมทอง จากนั้นลงสำรวจและตรวจสอบพื้นที่แหล่งเก็บน้ำห้วยต้นตึงจำนวน 50 ไร่ เพื่อเตรียมดำเนินการขุดบ่อน้ำเพื่อดักน้ำในฤดูน้ำหลาก และใช้เป็นแหล่งน้ำของการดำรงชีพ และเกษตรกรรมในชุมชนห้วยต้นตึงกว่า 1,600 หลังคาเรือน