ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมหารือการทำเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ณ สถานสงเคราะห์บ้านอิ่มใจ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันขยายผลการประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินไปยังสถานสงเคราะห์แห่งอื่น ๆ ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากการศึกษาในระบบให้ได้มีโอกาสทัดเทียมกับเยาวชนทั่วไป รวมทั้งบรรยายและปลูกฝังความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่กลุ่มเยาวชนและครอบครัวสถานสงเคราะห์บ้านอิ่มใจกว่า 70 คน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความรู้ สติปัญญาและวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม