ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมหารือกับผู้แทนเครือข่ายชุมชนหนองหอยเพื่อพัฒนาและสานต่อความร่วมมือด้านเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินให้สมาชิกเครือข่ายได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ที่ตนพึงมี โดยมุ่งหวังให้สมาชิกนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสานต่อประโยชน์ให้ชุมชนของตนเกิดความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมนครพิงค์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่