ผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น 9 ห้อง 903 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงมติที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ดังนี้

เรื่องที่ 1 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ลาออกจากตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
           ตามที่ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นั้น จึงขอลาออกจากตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

เรื่องที่ 2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
            ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 กำหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวนไม่เกิน 250 คน เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดขึ้น โดยให้เสนอชื่อต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2557 จำนวนไม่เกิน 2 รายชื่อ นั้น
            สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้ว เห็นว่า สภาปฏิรูปแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่สำคัญ ในการศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญและเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งอำนาจหน้าที่ดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่สำคัญในการเสริมสร้างความเป็นธรรม และเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ รัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกด้วย ประกอบกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นนิติบุคคลที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเห็นควรเสนอบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. ซึ่งที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีมติเห็นชอบด้วย โดยบุคคลที่สมควรให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น สปช.คือ นายพิเชต สุนทรพิพิธ อดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (คนแรกของประเทศไทย) และนางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะทำหน้าที่ในสปช. ได้เป็นอย่างดี