ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมหารือแนวทางและทิศทางการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับโครงการทรูปลูกปัญญา กับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม และ ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์