ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ผลิตสารคดีเชิงข่าวร่วมกับรายการ"สถานีประชาชน" สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ วัดอำนาจเจริญ และเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อขยายผลโครงการ "แสงธรรมบำบัด" ซึ่งเป็นโครงการเชิงรุกเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในงานราชทัณฑ์โดยอาศัยศาสนาเป็นสื่อกลาง เป็นการป้องกันและปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลภายนอกที่มีต่อผู้ต้องขัง ด้วยการนำผู้ต้องขังออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาศาสนสถาน ซึ่งนอกจากได้พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังแล้วยังได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเรือนจำ ผู้ต้องขัง และสังคมภายนอก ทำให้เกิดการยอมรับสามารถขยายเครือข่ายคืนคนดีให้สู่สังคม
            ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ และอบจ.อำนาจเจริญ ที่สืบเนื่องมาจากการหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งในด้านของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ปัญหาระบบการรับฝากสิ่งของผู้ต้องขัง การละเมิดสิทธิของผู้ต้องขัง) และด้านสัมพันธภาพกับประชาชนในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ (ปัญหาการระบายน้ำเสียของเรือนจำไปสู่แหล่งน้ำในชุมชน และพฤติกรรมส่วนบุคคลที่เป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนในละแวกใกล้เคียง) โดยมีนายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุรทิน เถาทิพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ และ พ.ต.ท. ชัยพจน์ ศรีม่วง ที่ปรึกษานายก อบจ.อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้