สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “จริยธรรมกับระบบราชการไทย” ในโครงการสัมมนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2557 ให้แก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำทุกจังหวัด กว่า 250 คน ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ โดยสาระสำคัญเน้นย้ำถึงมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก (Core Value) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญ เกิดสำนึกเที่ยงธรรมในหน้าที่ ดำรงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงามสมกับความเป็นข้าราชการ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อน และฟื้นฟูคุณธรรม จริยธรรมที่ดีแก่สังคมต่อไป