ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ร้องเรียน ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเก็บตัวอย่างน้ำภายในโรงงาน บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด และบริเวณรอบโรงงาน รวมถึงบริเวณที่มีการร้องเรียน กรณี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามลพิษทางกลิ่นและการปล่อยน้ำเสีย ของบริษัทดังกล่าว ในพื้นที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง และหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี