ผู้ตรวจการแผ่นดิน

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายจาดุร อภิชาตบุตร ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการนี้นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้บรรยายถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่วนราชการในจังหวัดได้รับทราบ ทั้งนี้ นายจาดุร อภิชาตบุตร ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้กล่าวถึงความสำคัญของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดในการแก้ไขเยียวยาทุกข์ร้อนของประชาชน พร้อมติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมด้วย ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้กล่าวขอบคุณประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ และจังหวัดแพร่พร้อมจะให้ความร่วมมือกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่